Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenia KFC FIZAN w likwidacji

Dostęp do treści ogłoszeń i dokumentów KFC FIZAN w likwidacji tylko dla zalogowanych uczestników funduszu.

Ogłoszenie nr 3 o rozpoczęciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Likwidacji

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, działając jako likwidator funduszu KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Likwidator”) wskazany w §42 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późń. zm) (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza

po raz trzeci o otwarciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

1.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. z §42 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu.

2.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 08 maja 2019 r.

3.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 11 lipca 2019 r.

4.       Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 05 lipca 2019 r.  Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

5.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-        Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)      ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)      umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-       Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-      Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 9 lipca 2019 r. i nie później niż w dniu 11 lipca 2019 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-       Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

6.       Niniejsze ogłoszenie jest trzecim ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Ogłoszenie nr 2 o rozpoczęciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Likwidacji

Opublikowano: środa, 22, maj 2019

Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, działając jako likwidator funduszu KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Likwidator”) wskazany w §42 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późń. zm) (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza

po raz drugi o otwarciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

1.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. z §42 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu.

2.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 08 maja 2019 r.

3.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 11 lipca 2019 r.

4.       Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 05 lipca 2019 r.  Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

5.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-        Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)      ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)      umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-       Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-      Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 9 lipca 2019 r. i nie później niż w dniu 11 lipca 2019 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-       Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

6.       Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Ogłoszenie nr 1 o rozpoczęciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Likwidacji

Opublikowano: środa, 08, maj 2019

Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, działając jako likwidator funduszu KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Likwidator”) wskazany w §42 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późń. zm) (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza

po raz pierwszy o otwarciu likwidacji KFC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

1.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. z §42 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu.

2.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 08 maja 2019 r.

3.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 11 lipca 2019 r.

4.       Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 05 lipca 2019 r.  Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

5.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-        Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)      ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)      umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-       Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-      Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 9 lipca 2019 r. i nie później niż w dniu 11 lipca 2019 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-       Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

6.       Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Ogłoszenie o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Opublikowano: poniedziałek, 06, maj 2019

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późń. zm) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z §41 ust. 1 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”).

 

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy w związku z §42 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu, tj. podjęcie przez zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu Funduszu.

 

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 08 maja 2019 r.