Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o zmianie statutu DGI FIZAN z dnia 08.12.2021r.

Opublikowano: środa, 08, grudzień 2021

 

1)     W art. 1 ust. 2, 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.           Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej “Ustawą”, emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”

„5.           Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.”

2)     W art. 2 po definicji „Rozporządzenie 231/201” dodaje się definicję, o następującym brzmieniu:

Rozporządzenie 2017/1129

„Oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).”

 

3)     W Artykule 7 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 

„1.           Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.”

4)     W art. 18 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1)           papiery wartościowe:          

a.             będące przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub             

b.             dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba, że papiery wartościowe stały się przedmiotem oferty publicznej, która wymaga sporządzenia prospektu na podstawie rozporządzenia 2017/1129, lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz,”

„9.           Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 % (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.”

5)     W art. 23 ust. 1 pkt 2), 3), 4), ust. 4, 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2)           koszty, w tym koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, przechowywania Aktywów Funduszu, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza, do wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w roku kalendarzowym oraz + 0,04% Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku kalendarzowym,   

3)            koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym licencji programu do wyceny aktywów Funduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych rocznie,

4)            koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych rocznie,”

„4.           Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynosi 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) złotych rocznie.”

„6.           Wynagrodzenie Towarzystwa będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach miesięcznych w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, do 14 dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia lub zamknięcia ksiąg rachunkowych Funduszu w trakcie miesiąca, wynagrodzenie Towarzystwa za ten miesiąc zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, lub odpowiednio do dnia postawienia Funduszu w stan likwidacji.”

6)     W art. 24 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.           Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz i istniejących w Dniu Wyceny, ustaloną na podstawie Ewidencji w Dniu Wyceny.”

7)     Art. 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Artykuł 25             

Lokaty notowane na Aktywnym Rynku              

1.             Z zastrzeżeniem art. 27, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, będą wyceniane następujące kategorie lokat:            

1)            akcje;     

2)            prawa do akcji;      

3)            prawa poboru;       

4)            warranty subskrypcyjne;       

5)            udziały w spółkach z o.o.;     

6)            kwity depozytowe;

7)            listy zastawne;       

8)            dłużne papiery wartościowe;

9)            Instrumenty Rynku Pieniężnego;          

10)          jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,               

11)          tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

2.             Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:        

1)            cenę z Aktywnego Rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);    

2)            w przypadku braku ceny z Aktywnego Rynku, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);   

3)            w przypadku braku ceny Aktywnego Rynku i ceny otrzymanej przy zastosowaniu modelu wyceny, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).        

3.             W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest cena ustalona na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są:               

1) wolumen obrotu na danym składniku lokat lub              

2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub            

3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub            

4) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub          

5) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku    

4.             Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną Funduszu, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.”

8)     Art. 31 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 31           

Zmiana Statutu     

1.             Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą.

2.             Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.optitfi.pl.

3.             Zmiana Statutu, wchodzi w życie w terminach określonych w Ustawie.           

4.             Zmiana Statutu w zakresie określenia, że Certyfikaty Inwestycyjne będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy, wymaga uzyskania zezwolenia Komisji, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:

a.             art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub          

b.             art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.       

5.             Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 4, wymaga również zatwierdzenia prospektu zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia lub tej ustawy.             

6.             Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie Komisji w terminie przez nią określonym.

7.             Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich Uczestników.”

 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.