Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenia DGI FIZAN

Dostęp do treści ogłoszeń i dokumentów DGI FIZAN tylko dla zalogowanych uczestników funduszu.

PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI DGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Opublikowano: piątek, 10, maj 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 29 ust. 4 Statutu DGI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.       Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 1 Ustawy w zw. z art. 1 ust. 6 Statutu Funduszu tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony.

3.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 1 maj 2024 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 23 lipiec 2024 r.

5.       Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 7 lipca 2024 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 17 lipca 2024 r. i nie później niż w dniu 21 lipca 2024 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7.       Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 MAJA 2024R. O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA DGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Opublikowano: środa, 01, maj 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 000-120 Warszawa, niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 681) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z art. 29 ust. 5 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania DGI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”).

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz art. 1 ust. 6 Statutu Funduszu, tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony.

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 1 maja 2024 r.

Zgodnie ze statutem likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo – OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.